11. December 2019 - 9:00
Share it on:

Demand Driven Logistics Planning oraz prezentacja Replenishment+ (3 dni) | PROFITIA MANAGEMENT CONSULTANTS | Wednesday, 11. December 2019

! Unikalna oferta, pierwszy raz w Polsce !
2 dni szkolenia DDMRP + 1 dzień warsztatu / prezentacji działania Replenishment+Cel: zmienić praktykę działania w logistyce na dostosowaną do wyzwań
Metoda: nowy sposób planowania logistyki, produkcji i dostaw
Przewaga: rozwiązanie hybrydowe zbudowane z tych elementów, które działają
Program Demand Driven Planner (DDP) został przygotowany dla kadry logistycznej i produkcyjnej. Demand Driven Planner to nowoczesny planista i logistyk, który w swojej codziennej pracy, na poziomie strategicznych, taktycznych i operacyjnym, wdraża i wykorzystuje nowoczesną przełomową metodę planowania - DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning), dzięki czemu paradoksalnie zabezpiecza wysoką terminowość dostaw z jednoczesną minimalizacją inwestycji w zapasy.


Autorami programu są twórcy metody planowania DDMRP, którzy stworzyli specjalną jednostkę badawczą - Demand Driven Institute (DDI). DDI powstało na kanwie lat obserwacji i kolektywnego doświadczenia, które pokazują dobitnie, że stare, oklepane metody już nie działają - głównie dlatego, że mają się nijak do rzeczywistości.
Take a Step Back in Order to Make Huge Strides Forward
DDP składa się z 13 modułów szczegółowej wiedzy nt. planowania logistycznego napędzanego zamówieniami klientów - jedynym prawdziwym i pewnym sygnałem, na podstawie które warto rozpędzać całą machinę produkcyjną i logistyczną.
Niniejszy program stanowi oficjalne przygotowanie do certyfikacji do tytułu Demand Driven Planner Professional (DDPP) realizowanego przez DDI.
Jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z koncepcją DDMRP, to niezależnie proszę zapoznaj się z materiałami na stronie: https://www.demanddriveninstitute.com/ oraz na http://ddmrp.pl/.


AGENDA SZKOLENIA

Moduł 1: Planning in the Modern World (Planowanie w nowoczesnym świecie)

The MRP Revolution (Rewolucja MRP)
Evidence of a Problem (Świadectwa istnienia problemu)
The New Normal (Nowa rzeczywistość logistyczna)

Moduł 2: The Importance of Flow (Znaczenie przepływu)

Plossl’s First Law (Pierwsze Prawo Wytwarzania)
Demonstrate Flow’s importance in industry (Znaczenie przepływu w przemyśle)
Plossl’s Law Caveat (Warunki stosowania Prawa Plossla)
The Bullwhip Effect (Efekt Byczego Bicza)

Moduł 3: Unlocking a Solution - Decoupling (Rozwiązaniem jest rozdzielanie) 

Fully Dependent vs Decoupled (W pełni zależny vs rozdzielony)
Significant LeadTime reduction (Wyraźna redukcja czasu realizacji)

Moduł 4: Becoming Demand Driven (Napędzanie Prawdziwym Popytem)

“MRP versus Lean” Conflict (Konflikt MRP i Lean)
What “Demand Driven” really means (Co napędzanie popytem oznacza)
Demand Driven Operating Model (Model Operacyjny Demand Driven)
Demand Driven MRP (Planowanie logistyczne napędzane zamówieniami klientów)

Moduł 5: Strategic Inventory Positioning (Strategiczne pozycjonowanie zapasów)

Six Positioning Factor (Sześć czynników pozycjonowania)
Decoupled Lead time (Rozdzielony czas realizacji)
Matrix Bill of Material (Matrycowe listy materiałowe)

Moduł 6: Distribution Network Positioning (Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej)

Unique Distribution Positioning Factors (Unikalne czynniki pozycjonowania w sieci)
Compare and contrast demand driven to push and promote (DDMRP vs MRP)
Positioning across a supply chain (Pozycjonowanie w łańcuchu dostaw)

Moduł 7: Buffer Profiles and Levels (Profile i poziomy buforów)

Inventory – Asset or Liability (Zapasy - Aktywa czy Pasywa)
Buffer Profiles (Profile Buforów)
Buffer Zones (Strefy Buforów)
Calculating Buffer Levels (Metoda kalkulacji buforów)

Moduł 8: Dynamic Buffer Adjustments (Dynamiczne korekty buforów)

Recalculated Adjustments (Korekty obliczeniowe)
Planned Adjustments (Planowane korekty buforów)
Manual Adjustments (Ręczne dostrajanie buforów)
Factors for Planning Adjustment Factors (Stosowanie czynników korekcji)

Moduł 9: Demand Driven Planning (Planowanie napędzane zamówieniami)

Part Planning Designations (Proces planowania komponentów)
DDMRP Planning Process (Proces planowania DDMRP)
Supply Order Generation for Stocked Items (Generowanie zamówień dla części magazynowanych)
DDDRP Supply Order Generation Considerations (Warunki stosowania metodyki planowania)
Supply Generation for Non-Stocked Items (Generowanie zamówień dla części bez zapasu)
Decoupled Explosion (Rozdzielona eksplozja BOM)
Prioritized Share (Udziały priorytetowe)

Moduł 10: Highly Visible and Collaborative Execution (Wspólna, wizualna realizacja planu)

Challenging Priority by Due Date (Koniec ze sztywnymi terminami)
Buffer Status Alerts (Alarmy statusu bufora)
Synchronization Alerts (Alarmy synchronizacji)
Execution Collaboration (Idea efektywnej współpracy)

Moduł 11: DDMRP and the Operational Environment (DDMRP i środowisko operacyjne)

DDMRP Strategic Buffer Criteria (Kryteria dla bufora strategicznego)
DDMRP and Safety Stock (Porównanie DDMRP z zapasem bezpieczeństwa)
DDMRP and Order Point (Porównanie DDMRP i metody punktu odnawiania zapasu)
DDMRP and Scheduling (DDMRP oraz harmonogramowanie)
DDMRP and WIP Priority Management (DDMRP i zarządzanie priorytetami dla produkcji w toku)
Compare/contrast MRP, Lean and DDMRP (DDMRP w kontraście do MRP i Lean)

Moduł 12: Demand Driven Sales and Operations Planning (Planowanie sprzedaży i operacji w świecie Demand Driven)

DDS&OP (Demand Driven S&OP - Planowanie Sprzedaży i Operacji w warunkach Demand Driven)
Analytics for Master Settings changes and model improvement (Analizowanie i dostosowywanie danych stałych)
DDS&OP protection for critical strategic impacts (Funkcja ochronna DDS&OP)

Moduł 13: Program Summary (Podsumowanie programu)

Program Summary (Podsumowanie)
Expected Benefits of DDMRP (Spodziewany korzyści z DDMRP)
Get Started with DDMRP (Rekomendowane kolejne kroki z DDMRP)

 AGENDA WARSZTATU / PREZENTACJI APLIKACJI REPLENISHMENT+

Wstęp 

Czym jest Replenishment+?
Dostęp i nawigacja.
Informacje o statusie systemu i zarządzanie witryną.

Pierwszy i drugi etap DDMRP – konfiguracja Strategicznych pozycji magazynowych, Profili buforów i Poziomów buforów

Ustawianie i edycja właściwości części.
Ustawianie profili buforów.

Trzeci etap DDMRP: Dynamiczna korekcja

Ustawienie Planowanych współczynników korygujących.

Czwarty etap DDMRP: Planowanie oparte na popycie

Uzupełnianie zapasów.
-- Pulpit planisty.
-- Tworzenie zamówień.

Piąty etap DDMRP – Widoczna i wspólna realizacja

Realizacja planu
-- Powiadomienia panelu sterowania - przegląd.
-- Powiadomienia dotyczące realizacji.
-- Powiadomienie dla bieżącego stanu magazynowego.
-- Powiadomienia dla synchronizacji materiału.
-- Powiadomienie prognozowanego braku na magazynie.
-- Powiadomienia dla zarządzanego czasu realizacji.
Raporty
-- Trend buforu.
-- Trend krytyczny i wysoki wg planisty.
-- Trend ponad szczytem strefy zielonej wg planisty.
-- Dystrybucja części.
-- Suma wartości krytycznych i wysokich.
-- Suma ponad szczyt strefy zielonej.
Symulacja warsztatowa zastosowania narzędzia na przykładowych danychPYTANIA i ODPOWIEDZI (FAQ):

W jakim języku prowadzony jest szkolenie i warsztat?
Zarówno szkolenie jak i warsztat prowadzone są w języku polskim z wykorzystaniem odpowiednio oryginalnych materiałów DDI przetłumaczonych na język polski oraz aplikacji wspierającej planowanie DDMRP.
Jakie są zasady ewentualnej rezygnacji ze strony uczestnika?
Bezkosztowa rezygnacja z udziału jest możliwa do 7 dni przed wydarzeniem. Po tym terminie nie zwracamy wpłaconej zaliczki na szkolenie. Wpłata stanowi rekompensatę nieobsadzonego miejsca na szkoleniu.
Jak wygląda kwestia płatności za udział?
Na podstawie rezerwacji stworzonej przez portal Eventbrite, po wybraniu konkretnej opcji szkolenia przez uczestnika, wystawiamy fakturę proforma na 50% kosztu udziału. Po wydarzeniu faktura właściwa.
Jakie obowiązują terminy płatności?
Rezerwacja jest uważana za skuteczną po zaksięgowaniu zaliczki na koncie organizatora. Po zakończeniu wydarzeniu wystawiamy fakturę właściwą na całość kosztu uczestnictwa. Pozostałą nieopłaconą cenę uczestnictwa należy uregulować w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia.
Czy cena zawiera koszt egzaminu?
Nie, cena warsztatu nie zawiera kosztu egzaminu. Można go nabyć osobno za pośrednictwem DDI (demanddriveninstitute.com). Cena detaliczna egzaminu to 250 USD (stan na wrzesień 2019).
Czy możliwy jest udział tylko w szkoleniu lub tylko w prezentacji aplikacji IT?
Tak, proszę wybrać właściwą opcję podczas rezerwacji.